A Széchenyi 2020 operatív programjainak várható jogcímei, támogatási területei

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,
2. foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozáso
3. a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
4. a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével,
5. gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
6. vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,
7. fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
8. a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújuló-energia felhasználásának támogatása,
9. a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása,
10. leromlott városi területek rehabilitációja,
11. erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével,
12. a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási megállapodások, valamint azok munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,
13. a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,
14. a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
15. a helyi identitás és kohézió erősítése.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
2. a család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása,
3. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,
4. a társadalmi együttélés erősítése,
5. a területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,
6. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,
7. az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,
8. népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
9. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése,
10. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás,
11. hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel,
12. a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése,
13. a területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,
14. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások,
15. a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,
16. a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül,
17. az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,
18. az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,
19. a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,
20. felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,
21. visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,
22. társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3. vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
7. az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8. az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
9. a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10. a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11. a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
12. az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
13. a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
14. a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
15. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
16. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
17. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18. a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19. a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20. kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése érdekében,
21. az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek, energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
22. a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
24. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. az eljutási idő javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton,
2. a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése,
3. a dunai hajózás biztonságának javítása,
4. az elővárosi vasúton utazók számának megőrzése,
5. a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése,
6. az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása,
7. a közlekedési rendszer olajfüggőségének csökkentése,
8. a torlódások csökkentése a magyarországi regionális úthálózaton.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. szervezet- és folyamatfejlesztés,
2. elektronikus ügyintézés kibővítése,
3. központi közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése,
4. közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése,
5. korszerű közigazgatási ügyintézés,
6. egységes elégedettségmérési program,
7. integrált közszolgáltatási információs rendszer bevezetése,
8. a közszolgáltatások rendszerszintű megújítását megalapozó kutatások,
9. közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése,
10. innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek

A Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program (KEHOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,
2. szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,
3. a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,
4. az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,
5. az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában,
6. Országos Környezeti Kármentesítési Program,
7. hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,
8. épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,
9. távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,
10. intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a vállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek javítása Pest megyében,
2. a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése,
3. a vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,
4. megerősített tudásbázisok,
5. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
6. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a kutatás-fejlesztés erősítése érdekében,
7. az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati ingatlanokban és önkormányzati tulajdonú lakóépületekben,
8. a szén-dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése által,
9. a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,
10. a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítása,
11. erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálatbővítés és közösségfejlesztés segítségével,
12. a társadalmi együttműködés erősítése,
13. magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,
14. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
15. az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
16. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása,
17. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
18. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növekedése,
19. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
20. a gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési intézményrendszer kialakítása.

(forrás: Magyar Közlöny, 139. szám)

Címke: